วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10

22 มิถุนายน 2565